BEROEPSCODE

Beroepscode

Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hoe te handelen in het geval dat u een klacht heeft over uw behandelaar kunt u vinden op de website van de Landelijke vereniging van Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten. www.lvvp.info

In de beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming. Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de geneeskundige behandelings- overeenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ) waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en clienten zijn vastgelegd. 

Als u om de een of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken met uw psychotherapeut. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of uw therapeut of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak – achteraf – juist veel op te leveren.

In sommige gevallen kan het zo zijn dat u er met uw therapeut niet uitkomt. In die gevallen is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. In eerste instantie wordt geprobeerd via een bemiddelaar tot een oplossing te komen. Als dat niets zou opleveren kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de LVVP.

Lees meer