KOSTEN

Kosten

De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed wordt. Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?

Vanuit het basispakket van uw zorgverzekering wordt psychologische hulp of psychotherapie alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden. Zie voor meer informatie onderstaande tekst.

In de basis GGZ worden mensen behandeld met lichte tot matige, niet-complexe ggz problematiek of mensen met chronische (stabiele) problematiek met een laag risico. In de basis GGZ vormt de zorgvraag van de patiënt het uitgangspunt voor de zorg. De zorgvraag wordt geformuleerd met vijf criteria: vermoeden van een DSM stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten en vier producten van zorg: kort, middel, intensief, chronisch.

1. Verwijzing door de huisarts

U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Uw psychotherapeut controleert dit van te voren.

Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.  Lees hier waar uw huisarts rekening mee dient te houden voor de verwijzing naar de psychotherapeut.

2. Psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psychotherapeut vergoed.

3. Uitgesloten stoornissen

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassings- stoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

4. Uitgesloten behandelingen

Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psychotherapeut informeert u indien hij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt.

5. Kosten

Vanaf 01-01-2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. 

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties: -  Diagnostische en behandelconsulten. Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener. De duur en de aard van het consult en het beroep van de zorgverlener bepalen het tarief. 

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk of reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Gespecialiseerde GGZ omvat complexe zorg voor patiënten met ernstige psychische problemen. Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

In de gespecialiseerde GGZ wordt net als bij de basis GGZ de zorg gedeclareerd in zorgprestaties. Er zijn verschillende soorten zorgprestaties: -  Diagnostische en behandelconsulten. Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener. Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk of reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een eigen praktijk.Als uw zorgaanbieder een contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, dan wordt de nota rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald? 

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige. Tevens met het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult. Met de duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost. En tenslotte met de plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

De onverzekerde prestatie betreft zorg die niet uit het basispakket wordt gefinancierd. Hierbij kan het bijv. gaan om behandeling van stoornissen die niet vergoed worden, zoals aanpassingsstoornissen. Of om behandeling met methoden die door CVZ zijn uitgesloten van vergoeding, zoals neurofeedback en psychoanalyse.Naast psychologische behandeling kan de psychotherapeut ook andere diensten aanbieden, zoals begeleiding, coaching en counseling. Hiervoor gelden geen regels. Het kan zijn dat de psychotherapeut dan BTW in rekening brengt. Ook voor deze diensten is geen verwijzing door een huisarts nodig.

Afgezegde afspraken

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een ”no-showtarief”  in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering. Het tarief hiervoor wordt vooraf met u besproken.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u het eerste deel van (alle) zorg die u krijgt zelf. Dit is het wettelijk verplichte eigen risico. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2024 € 385,- per jaar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag.

Heeft u hoge zorgkosten? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico: de Compensatie eigen risico (Cer).

Betaling

Als uw psychotherapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de rekening voor de behandeling. U moet deze zelf betalen aan de zorgverlener en kunt de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’.

Uw psychotherapeut kan u vertellen of zij een contract heeft met zorgverzekeraars en zo ja, met welke.

Contracten met zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeraars is een contract afgesloten. Indien er sprake is van een contract met uw zorgverzekeraar wordt de hulp voor 100% vergoed (behalve het eigen risico). De psychotherapeut declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U kunt van uw zorgverzekeraar wel een nota krijgen voor het eigen risico.

Indien er geen sprake is van een contract kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg uw polis). Als een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar meestal wel de volledige kosten.

Indien u een z.g. Budgetpolis heeft, dwz een goedkopere zorgpolis, is er meestal geen contract. Kijkt u dan goed na waar u recht op heeft.

Sommige zorgverzekeraars hebben een omzetplafond ingesteld, waardoor ik als therapeut maar een beperkt aantal zorgverzekerden met dezelfde zorgverzekering mag behandelen. Bij aanmelding graag vermelden bij wie u verzekerd bent.

Algemene betalingsvoorwaarden

Klik op de link om onze algemene voorwaarden te downloaden: LVVP Betalingsvoorwaarden