KOSTEN

Kosten

De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed wordt. Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?

Vanuit het basispakket van uw zorgverzekering wordt psychologische hulp of psychotherapie alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden. Zie voor meer informatie onderstaande tekst over de GGZ en Gespecialiseerde GGZ. 

In de basis GGZ worden mensen behandeld met lichte tot matige, niet-complexe ggz problematiek of mensen met chronische (stabiele) problematiek met een laag risico. In de basis GGZ vormt de zorgvraag van de patiënt het uitgangspunt voor de zorg. De zorgvraag wordt geformuleerd met vijf criteria: vermoeden van een DSM stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten en vier producten van zorg: kort, middel, intensief, chronisch.

1. Verwijzing door de huisarts

U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Uw psychotherapeut controleert dit van te voren.

Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.  Lees hier waar uw huisarts rekening mee dient te houden voor de verwijzing naar de psychotherapeut.

2. Psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psychotherapeut vergoed.

3. Uitgesloten stoornissen

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassings- stoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

4. Uitgesloten behandelingen

Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psychotherapeut informeert u indien hij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Psychologische pakketten

De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden. Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp:

  • psychologische hulp kort (BK): tot 294 minuten,  ca. 5 gesprekken
  • psychologische hulp middel (BM): tot 495 min, ca. 8 gesprekken
  • psychologische hulp intensief (BI): tot 750 min,  ca. 10 gesprekken
  • psychologische hulp chronisch (BC): 753 min,  ca. 10 gesprekken

De behandelaar geeft u een inschatting van de prestatie. Als deze inschatting gaandeweg de behandeling wijzigt (b.v. van BK naar BM), dan deelt de behandelaar u dat tevoren mee. Als de behandelaar constateert dat u niet voldoet aan de criteria voor een van de ‘prestaties’, factureert de behandelaar het transitietarief. De behandelaar moet u dan terugverwijzen naar de huisarts. Als u dat niet wilt, kunt u uiteraard vervolgconsulten krijgen; deze worden dan gefactureerd als OVP, en u kunt deze niet verhalen op uw zorgverzekering.

Stoppen van de behandeling

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, worden in principe de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat er afgesproken is, ook als u besluit om tussentijds te stoppen of uw vakantie afbreekt.

Gespecialiseerde GGZ omvat complexe zorg voor patiënten met ernstige psychische problemen. Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

In de gespecialiseerde GGZ wordt net als bij de ziekenhuizen in Diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s) gedeclareerd door instellingen en vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten en klinisch psychologen. In deze DBC’s zijn alle verrichtingen die bij een diagnose en bij de behandeling horen samengevoegd tot één zorgproduct. De DBC’s worden pas na het afsluiten van de volledige behandeling of na een jaar als een totaaltarief in rekening gebracht.

Als uw zorgaanbieder een contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, dan wordt de nota rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

De onverzekerde prestatie betreft zorg die niet uit het basispakket wordt gefinancierd. Hierbij kan het bijv. gaan om behandeling van stoornissen die niet vergoed worden, zoals aanpassingsstoornissen. Of om behandeling met methoden die door CVZ zijn uitgesloten van vergoeding, zoals neurofeedback en psychoanalyse.

Hiervoor geldt een maximumtarief. Voor 2021 is dat een tarief van €114,41 per persoon per consult. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig.


Naast psychologische behandeling kan de psychotherapeut ook andere diensten aanbieden, zoals begeleiding, coaching en counseling. Hiervoor gelden geen regels. Het kan zijn dat de psychotherapeut dan BTW in rekening brengt. Ook voor deze diensten is geen verwijzing door een huisarts nodig.

Afgezegde afspraken

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een ”no-showtarief”  in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering. Het tarief hiervoor wordt vooraf met u besproken.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u het eerste deel van (alle) zorg die u krijgt zelf. Dit is het wettelijk verplichte eigen risico. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2021 € 385,- per jaar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag.

Heeft u hoge zorgkosten? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico: de Compensatie eigen risico (Cer).

Betaling

Als uw psychotherapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de rekening voor de behandeling. U moet deze zelf betalen aan de zorgverlener en kunt de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langerdurende behandelingen kan de psycholoog u een tussentijdse voorschotrekening sturen.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’.

Uw psychotherapeut kan u vertellen of zij een contract heeft met zorgverzekeraars en zo ja, met welke.

Contracten met zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeraars is voor de Gespecialiseerde GGZ  een contract afgesloten. Indien er sprake is van een contract met uw zorgverzekeraar wordt de hulp voor 100% vergoed (behalve het eigen risico). De psychotherapeut declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U kunt van uw zorgverzekeraar wel een nota krijgen voor het eigen risico.

Voor de Basis GGZ is met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Informeert u hiernaar bij uw aanmelding.

Indien er geen sprake is van een contract kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg uw polis). Als een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar meestal wel de volledige kosten.

Indien u een z.g. Budgetpolis heeft, dwz een goedkopere zorgpolis, is er meestal geen contract. Kijkt u dan goed na waar u recht op heeft.

Sommige zorgverzekeraars hebben een omzetplafond ingesteld, waardoor ik als therapeut maar een beperkt aantal zorgverzekerden met dezelfde zorgverzekering mag behandelen. Bij aanmelding graag vermelden bij wie u verzekerd bent.

Algemene betalingsvoorwaarden

Klik op de link om onze algemene voorwaarden te downloaden: LVVP Betalingsvoorwaarden