Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: De Olthof, praktijk voor psychotherapie- Mw. Muiderman 
Naam regiebehandelaar: A. Muiderman-Voskamp
E-mailadres: deolthof@psychotherapie-epse.nl
KvK nummer: 08205874
Website: psychotherapie-epse.nl
BIG-registraties: klinisch psycholoog-psychotherapeut 
Overige kwalificaties: EMDR
Basisopleiding: Psycholoog
AGB-code praktijk: 94003474

AGB-code persoonlijk: 94004002

2. Werkzaam in

de generalistische basis-ggz 
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
De Olthof is een praktijk voor volwassenen en jong volwassenen vanaf 18 jaar. Er is de mogelijkheid tot individuele therapie als ook partner- relatie of gezinstherapie. U kunt er met verschillende problemen terecht. Behandeling is zowel in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ mogelijk. Een aantal veel voorkomende klachten en problemen zijn; 

 • weinig zelfvertrouwen hebben en onzeker zijn 
 • je somber voelen en wisselende stemmingen hebben 
 • gespannen of angstig zijn 
 • last hebben van dwangmatige gedachten en -of gedragingen 
 • slecht slapen
 • veel piekeren en tegen alles op zien
 • geen keuzes kunnen maken en niet weten wat je wilt
 • tot niets kunnen komen
 • een verstoord eetpatroon hebben 
 • werkgerelateerde problemen hebben perfectionistisch zijn
 • problemen met de opvoeding
 • je ongelukkig voelen in je relatie of geen relatie aan durven gaan
 • lichamelijke klachten hebben waarvoor geen medische oorzaak is gevonden
 • last hebben van nare of schokkende ervaringen die je hebt meegemaakt
 • het verlies van een dierbare niet kunnen verwerken
 • seksueel misbruik-ervaringen hebben

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Mw. A. (Lieke) Muiderman-Voskamp. 
BIGnr. 49050000825 + 69050000816

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 •  Huisartsenpraktijk(en)
 •  Collegapsychologen en -psychotherapeuten 
 •  Anders: Fysiotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
S. Krijgsveld, H. de Weger, M. van den Assem, S. Peeters, H. van Rijt, J. van der Staal, I. Mosterman, G. Scroth, M. van Gelderen, L. Salimans, C. Geers

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Overleg over aanmeldingen, diagnose-en indicatiestelling, consultatie, medicatie, zorgoverleg.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Mijzelf (0575-492221) of de eigen huisartspraktijk/post of de ggz-crisisdienst in de eigen regio.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit nagenoeg niet voorkomt.

6. Contracten met zorgverzekeraars en vergoeding

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: 

 •  CZ, delta lloyd en Ohra
 •  Zilveren Kruis, OZF, FBTO, Interpolis, IAK, Achmea, Aevitae
 •  VGZ, Unive, IZA, IZZ, Trias, Zekur, Bewutz, UCM 
 •  De Friesland

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:

 •  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 •  Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 •  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 •  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.


De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
De link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief is hier te vinden. 

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

 • Intervisie
 • Visitatie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtencommisie LVVP

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: LVVP geschillencommissie
De geschillenregeling is hier te vinden.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Naam vervangend behandelaar: Hans de Weger

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Informatie over wachttijden voor intake en behandeling is te vinden op mijn homepage.

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
U kunt zich aanmelden via mijn website of telefonisch op 0575-492221. Na aanmelding neem ik contact met u op. Alle communicatie, van aanmelding tot intake en in de verdere behandeling verloopt via de behandelend klinisch psycholoog-psychotherapeut.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Naam: Lieke Muiderman-Voskamp
Generalistische basis ggz: 
Kwalificatie      Omschrijving
9402                    Psychotherapeut 
9405                    Klinisch psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie      Omschrijving
9402                    Psychotherapeut 
9405                    Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
N.v.t.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
Naam: Lieke Muiderman-Voskamp
Generalistische basis ggz: 
Kwalificatie      Omschrijving
9402                    Psychotherapeut 
9405                    Klinisch psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie      Omschrijving
9402                    Psychotherapeut 
9405                    Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Naam: Lieke Muiderman-Voskamp
Generalistische basis ggz: 
Kwalificatie      Omschrijving
9402                   Psychotherapeut 
9405                    Klinisch psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie      Omschrijving
9402                    Psychotherapeut 
9405                    Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): 
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: 
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
U en indien van toepassing en met uw toestemming uw naasten wordt/worden tijdens de behandeling door de behandelaar mondeling geïnformeerd over het beloop van de behandeling.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt gemonitord m.b.v. ROM en een (tussen) evaluatie.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Na 10 behandelsessies wordt de voortgang, de doelmatigheid en de effectiviteit van de behandeling geëvalueerd

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Aan het einde van de behandeling wordt de tevredenheid van mijn cliënten gemeten d.m.v. een evaluatie en een vragenlijst.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Lieke Muiderman-Voskamp Plaats: Epse
Datum: 22-08-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja